وقتی خــدا را بیش از هر چیز دوست داشتی جشــــن بگیر مؤمن شدنت را ....

 


" آیت الله بهجت "